Tarieven

Aankoopopdracht

1.4% courtage over de aankoopprijs

De vaste courtage is € 4.500,-

Plus een bonus van 20% over het verschil tussen vraagprijs en de uiteindelijke aankoopprijs.

Bij een aankoopsom gelijk of hoger dan de oorspronkelijke vraagprijs vervalt deze bonus. Deze aanpak biedt u de beste garantie op een zo scherp mogelijke aankoop.

 

Verkoopopdracht

1,4% vaste courtage over de verkoopprijs (met een minimum van € 4.500,-)

Plus een bonus van 10% van alle meeropbrengst boven de oorspronkelijke vraagprijs.

Bij een opbrengst gelijk of lager dan de oorspronkelijke vraagprijs vervalt deze bonus. Deze aanpak biedt u de beste garantie op de hoogst mogelijke opbrengst.

 

Combinatie van aan & verkoop opdracht

Bij tegelijkertijd verstrekken van een verkoop en een aankoopopdracht geldt een zeer aantrekkelijke combinatiekorting.

Mijn tarief is marktconform doch scherp want gekoppeld aan een unieke win-win constructie. Daar profiteert u van als klant. Want wat uiteindelijk voor ù telt is de laagst mogelijke aankoopprijs van -of de allerhoogste opbrengst voor uw huis.

 

Bonus voor U:

Voor het aanbrengen van een nieuwe klant waaruit voor mij een aankoop dan wel verkoopopdracht voortvloelt ontvangt u een contante korting van € 250,- op de vaste courtage ofwel, naar keuze, een "diner voor twee à € 250,-.

 

Deelopdracht

U kunt mij ook inschakelen voor een deelopdracht. Bijvoorbeeld alleen voor aankoop of verkooponderhandelingen, een second opinion of een "first view".

Tarieven op aanvraag.

 

Alle courtages, vergoedingen en diensten ex. 21% btw

Leveringsvoorwaarden

 

DEFINITIES EN BEGRIPPEN:

 

A. bemiddelingsopdracht

opdracht tot dienstverlening (OTD) met als doel een afgeronde aankoop, verkoop of een onderdeel daarvan.

B. courtage

vooraf overeengekomen honorarium van de dienstverlening.

C. koopakte

De notaris (ter keuze van de koper) stelt een koopovereenkomst op waarin alle voorwaarden van de koop zijn opgenomen. De kosten van deze koopovereenkomst zijn voor rekening van koper (k.k.)

D. transport

Het moment van levering van het registergoed door verkoper aan koper na ondertekening van de notariële transport/leveringsakte.

 

 

VOORWAARDEN:

- een eerste oriënterend gesprek is vrijblijvend voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

- na gunning en/of acceptatie van een bemiddelingsopdracht ontvangt u schriftelijk een bevestiging.

- in de bevestiging staat een courtagevoorstel en een omschrijving van de dienstverlening.

- een opdracht start direct na accordering van de bevestiging.

- de bemiddelingsopdracht kan tussentijds worden aangepast.

- accoord van een bevestiging of aanpassing geschiedt schriftelijk per post of email.

- een opdracht heeft een beperkte looptijd en kan met wederzijdse instemming worden verlengd.

- bij voortijdige opzegging van de opdracht is door de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor gemaakte kosten en/of uren à € 100,- p/u met een minimum van € 500,- ex btw.

- de volledige courtage is opeisbaar, drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst

- de dienstverlening eindigt na het transport door de notaris.

- koopovereenkomsten worden, bij zowel aan als verkoop, opgesteld door een notaris, tenzij tevoren anders is overeengekomen

 

BETALING:

- bij acceptatie van de opdracht is een voorschot van € 500,- verschuldigd

- betaling van de resterende courtage geschiedt uiterlijk bij beëindiging van de opdracht.

- de factuur betreffend courtage wordt door de notaris opgenomen in zijn nota van afrekening.

- de notaris stuurt voorafgaand aan het transport een voorlopige nota van afrekening met daarin opgenomen de courtagenota.

- alle nota's zijn exclusief 21% btw.

- aanvullende nota's inzake taxatie, (bouwkundige) keuring, advertenties, aanvullende diensten, notariële kosten etc. geschieden altijd uit naam van de opdrachtgever en wordt rechtstreeks door de opdrachtgever binnen de gestelde betaaltermijn betaald.

- bij het in gebreke blijven van betaling van een tussentijdse factuur of bij terugtrekking door de opdrachtgever van de courtagenota op de notariële nota van afrekening wordt direct een incassoprocedure in werking gesteld.

- alle kosten gemoeid met een incassoprocedure zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

KLACHTENPROCEDURE:

- over misverstanden, meningsverschillen en/of conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dient in eerste instantie eerst tête-à-tête te worden gecommuniceerd.

- onoverkomenlijke klachten, misverstanden, meningsverschillen en/of conflicten kunnen worden voorgelegd aan een ad-hoc klachtencommissie.

- de klachtencommissie bestaat uit drie personen: één namens klager, één namens beklaagde en een derde, gezocht en aangesteld door de eerste twee personen.

- de uitspraken en conclusies van de klachtencommissie zijn bindend voor alle partijen.

- kosten voortvloeiend uit werkzaamheden van de klachtencommissie worden in principe 50/50 gedeeld door beide partijen, tenzij de klachtencommissie anders oordeelt.

 

PRIVACY:

Sinds 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In principe volgt OGadvies deze AVG. Daarnaast stelt de Nederlandse fiscus eisen aan o.a. makelaars in onroerend goed met betrekking tot verificatie van persoonsgegevens teneinde witwassen en/of andere criminele activiteiten bijtijds op te sporen en tegen te gaan (wet Wwft). Ogadvies is een diensten organisatie die gespecialiseerde expertise aanbiedt op het gebied van onroerend goed en ziet zichzelf nadrukkelijk als onbekwaam in politie of opsporingstaken of als detective bij de fiscus. Ze heeft daarvoor ook niet voldoende kennis en/of bevoegdheden. OGadvies is daarom van mening dat het opsporen en mogelijk daarna analyseren van mogelijk crimineel gedrag van haar cliënten niet tot haar kerntaken behoort.  Die heeft een beëdigd notaris wel. Aangezien een transactie in onroerend goed altijd eindigt bij de notaris die ook de wettelijke plicht heeft de identiteit van partijen te verifiëren en die tevens onderzoek doet naar mogelijke criminele achtergronden van partijen houdt Ogadvies zich daar niet mee bezig. OGadvies slaat geen privacygevoelige persoonsgevens op van cliënten (behalve de hoogstnoodzakelijke) en wisselt die ook niet uit met derden. Niet digitaal in een database noch analoog. Op die manier  zijn uw privacy gevoelige gegevens bij OGadvies optimaal beschermd!

 

Met de acceptatie van de leveringsvoorwaarden inclusief deze privacyclausule geeft u, na een opdrachtbevestiging, en minimaal gedurende de looptijd van de opdracht, OGadvies toestemming gebruik te maken van uw emailadres, telefoonnummer, faxnummer en woonadres ten behoeve van de onderlinge communicatie.